THÔNG TIN CHUNG:

  • Họ và tên: Đặng Vinh Quang
  • Chức vụ: Giám đốc, nhà sáng lập OOH lover
  • Công ty: OOH Lover
  • Chuyên môn: quảng cáo ngoài trời
  • Email:
  • Điện thoại:

________________________________

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

  • OOH lover
  • Japan. TVCM